STOREGGA
entreprenør AS

"Erfaring og kvalitet siden 1979"

Storegga Entreprenør AS utfører de fleste byggeoppdrag og har bred erfaring med både små og store prosjekter innen vedlikehold, rehabilitering og totalprosjekter. Vi er opptatt av å levere god kvalitet som tilfredsstiller kravene til våre kunder, samarbeide godt med våre partnere, ha et inkluderende og sikkert arbeidsmiljø, være en god lærebedrift og å utvikle oss faglig med tanke på kvalitet innen alle ledd. 

Vi holder til på Andslimoen i Målselv kommune og markedsområdet vårt er i hovedsak indre-Troms, men vi har også hatt spennende prosjekter lengre unna.

Vi har dyktige medarbeidere med mye  kunnskap og bred erfaring, og som leverer godt håndverk. Dette gir oss spisskompetanse på våre fagområder, og vi kan derfor levere kvalitet til fornøyde kunder.  

Bedriften vår ble etablert av Thor Olsen i 1979, og ble omgjort til aksjeselskapet Entreprenør Thor Olsen AS i 1984. I 2005 byttet vi navn til Storegga entreprenør AS. 

Vi er for tiden 40 ansatte, og omsatte for 80 millioner i 2021. Vi er opptatt av å være i utvikling og ønsker å levere bærekraftig og solid håndverk. Vi tar i mot lærlinger i bedriften vår hvert år, og satser på framtida.

Åpenhetsloven skal fremme virksomhetens respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon. Loven er vedtatt av Stortinget, og trådte i kraft 1. juli 2022. Storegga entreprenør AS omfattes av Åpenhetsloven og har plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og å offentliggjøre denne informasjonen innen 30. juni hvert år.
Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2023:
Åpenhetsloven § 5a: Generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, Åpenhetsloven § 5a: Generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Organisering:
Vår virksomhet er organisert som et aksjeselskap med forretningsadresse Storegga 2, 9325 Bardufoss. Daglig leder er Eivind Olsen, og det er per tiden 40 ansatte i bedriften.  
Driftsområde:
Vårt driftsområde er bygg- og anleggsarbeid hvor vi utfører større og mindre oppdrag, samt totalentrepriser og andre entrepriseformer for private og offentlige byggherrer.
Driften omfatter ikke egenimport av produkter.
Rutiner/ retningslinjer:
Arbeidet med åpenhetsloven er basert på aktsomhetsvurderinger vi gjør i vår bedrift og mot våre samarbeidsparter som vi kjøper varer og tjenester fra. Vurderingene er basert på OECDs modell, og i henhold til bransjestandarder. 
Våre retningslinjer og rutiner er forankret i styret og hos daglig leder, og inngår i egen matrise i vårt kvalitetssikringssystem (KS). 
Rutinene våre omfatter fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver i vår virksomhet, kartlegging og vurdering av negativ påvirkning/skade ut fra egen virksomhet, leverandørkjeder og forretningsforbindelser, samarbeid om gjenoppretting og erstatning der det er nødvendig, stansing/forebygging av negativ påvirkning/skade, overvåkning av gjennomføring og resultater, samt kommunisering av hvordan påvirkningen er håndtert og behandling av informasjonskrav.
I våre kontrakter stiller vi krav knyttet til åpenhetsloven gjennom spesielle kontraktsbestemmelser. Bestemmelsene sikrer vår virksomhet tilgang til våre underleverandørers aktsomhetsvurderinger der de er omfattet av åpenhetsloven, og informasjon om underleverandørers varekjøp og leverandørkjeder der de ikke er omfattet av loven. Våre spesielle kontraktsbestemmelser inkluderer også krav til lønnsog arbeidsvilkår og internkontroll, Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) for arbeid som skjer i Norge.

Åpenhetsloven § 5b: Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger 
Beskrivelse:
Bedriften gjennomfører aktsomhetsvurderinger kontinuerlig, og endrer vår matrise ved behov. Vi bruker intern informasjon, samt informasjon fra bransjeforeninger og andre aktører som grunnlag for interne arbeidsprosesser. Vi støtter oss ellers på kartleggingsarbeidet som skjer på bransjenivå. Vi har gjort prioriteringer for områder hvor risikoen er størst for negative konsekvenser og risiko. 
Våre prioriterte områder er:
- Diskriminering ved ansettelse
- Vilkår for innleid arbeidskraft
- HMS på arbeidsplassen
- Innkjøp av byggemateriale og utstyr
- Aktsomhetsvurderinger fra våre underentreprenører

Åpenhetsloven § 5c: Opplysninger om eventuelle tiltak virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene
Beskrivelse:
Vi bygger vår kartlegging på informasjon fra de vi kjøper varer og tjenester fra, samt fra bransjestandarder. 
Vår bedrift utfører i tråd med vår bedriftsinterne rutine (påseplikt) kontroll av lønns- og arbeidsvilkår på bygg- og anleggsplasser i Norge.
Vi bruker NESOs og VIRKEs veiledere for å fremme de formål som åpenhetsloven og annet regelverk skal fremme (arbeidsmiljøloven, byggherreforskriften, allmengjøringsloven, forskrifter om allmenngjøring av tariffavtaler, forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter med mer). Vi støtter oss videre på Arbeidstilsynets henvisninger og veiledninger. 
Vi oppdaterer vår rutine/retningslinje med varslingskanal/klagemekanisme i tråd med Forbrukertilsynets veiledning, og tiltakene forventes å bidra til økt mulighet til å fange opp risiko for brudd på de formål åpenhetsloven skal ivareta, samt bidra til å rette opp negative konsekvenser der det er nødvendig.

Spørsmål kan rettes til entreprenor@storeggagruppen.no. Merk henvendelsen med «åpenhetsloven».

Copyrights NetConsulting 2022